Print page

Oświadczenie o ograniczeniu odpowiedzialności

Przed zamieszczeniem jakichkolwiek informacji na swojej stronie Kulzer dokłada wszelkich starań, aby dokładnie przeanalizować i zaktualizować ich treść. Niemniej Kulzer nie gwarantuje, że informacje podane na jej stronie są zawsze aktualne, adekwatne, dokładne i kompletne ani że takie informacje nie podlegają prawom własności intelektualnej lub prawom autorskim osób trzecich. Odpowiedzialność Kulzer za wszelkie szkody wynikające z wykorzystania bądź niewykorzystania informacji zamieszczonych na tej stronie, jak też z wykorzystania nieodpowiednich lub niekompletnych informacji tutaj zamieszczonych zostaje niniejszym wyłączona, co nie dotyczy sytuacji, gdy szkody wynikają z czynu umyślnego lub rażącego zaniedbania.
Żadne oferty zamieszczone przez Kulzer na stronie internetowej nie są wiążące i nie nakładają na nią żadnych zobowiązań.
Informacje na stronie Kulzer mogą zawierać specyfikacje oraz ogólne opisy charakterystyki technicznej produktów. Jeżeli użytkownik strony internetowej Kulzer zawrze umowę dotyczącą produktów opisywanych i przedstawianych na tej stronie internetowej, wyłącznie specyfikacja uzgodniona pomiędzy użytkownikiem oraz działem spółki Kulzer w takiej umowie będzie wiążąca.
Kulzer nieustannie podejmuje kroki zabezpieczające swoją stronę internetową przed wirusami, jednak spółka nie może zagwarantować, że strona jest całkowicie wolna od wirusów. Z tego powodu zaleca się użytkownikom stosowanie odpowiednich zabezpieczeń we własnym zakresie.
Kulzer niniejszym zastrzega sobie prawo do zmiany strony internetowej w jakimkolwiek momencie.
Odniesienia i linki do treści zewnętrznych
Odniesienia i linki do treści publikowanych przez zewnętrznych dostawców są odrębne od treści zamieszczonych przez Kulzer na jej własnej stronie. Zamieszczając linki do zewnętrznej strony internetowej („hyperlinki”), Kulzer nie przejmuje własności takiej strony internetowej oraz treści na niej zamieszczonych. Jeżeli Kulzer dowie się o naruszeniach spowodowanych przez zewnętrzną stronę internetową, usunie ona niezwłocznie link do takiej strony. Kulzer nie przyjmuje odpowiedzialności za dostępność rzeczonych zewnętrznych stron internetowych ani treści na nich zamieszczonych. Do odpowiedzialności Kulzer za odniesienia i linki do treści zewnętrznych zastosowanie mają odpowiednio postanowienia zamieszczone w sekcji „Oświadczenie o ograniczeniu odpowiedzialności”.
Prawa autorskie, prawa własności intelektualnej
Wszelkie informacje, dane oraz inne treści (w tym ilustracje, grafika oraz fotografie) opublikowane na stronie internetowej Kulzer, które są chronione prawami do znaków towarowych, prawami autorskimi lub prawami własności intelektualnej, są również chronione przez prawo w odniesieniu do określonego właściciela takich praw, nawet jeżeli takie informacje, dane bądź treści nie zostały wyraźnie oznaczone jako chronione. Informacje opublikowane na stronie Kulzer nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane, zmieniane ani udostępniane osobom trzecim, jak też wykorzystywane w inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Kulzer, z wyjątkiem danych adresowych oraz wszelkich informacji zamieszczonych w zakładce „Prasa”, które mogą być reprodukowane.
Skutek prawny
Niniejsze oświadczenie o ograniczeniu odpowiedzialności stanowi część strony internetowej Kulzer. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub stwierdzenie zawarte w niniejszym oświadczeniu o ograniczeniu odpowiedzialności nie będzie zgodne z obowiązującym prawem, wtedy takie postanowienie lub stwierdzenie będzie traktowane jako oddzielne od pozostałej treści niniejszego oświadczenia, a pozostałe postanowienia i stwierdzenia tego oświadczenia będą w pełni obowiązujące i skuteczne.